Algemene Voorwaarden

18 november  2015

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Urfa Coffee BV

1. Toepasselijkheid
1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen, aanbiedingen, zichtzendingen, verkopen en leveringen door Urfa Coffee BV (hierna te noemen: " Urfa Coffee ") en maken deel uit van alle met Urfa Coffee gesloten overeenkomsten. 1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen en/of eigen voorwaarden kan door de koper slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Urfa Coffee uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Algemene voorwaarden van de koper binden ons niet. 1.3 De koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Urfa Coffee. 1.4 Onder goederen wordt in deze voorwaarden verstaan alle door Urfa Coffee verkochte zaken, waaronder mede zijn begrepen apparatuur en onderdelen voor zover daarvoor in deze voorwaarden geen afzonderlijke regeling is opgenomen.

2. Aanbiedingen/offertes/orders
2.1    Alle aanbiedingen en offertes van Urfa Coffee zijn vrijblijvend en binden haar op zichzelf niet. Orders van de kopers binden Urfa Coffee niet, zolang deze niet zijn bevestigd conform het bepaalde in artikel 2.2. 2.2 Elke door Urfa Coffee aanvaarde order van de koper levert een afzonderlijke overeenkomst tussen Urfa Coffee en de koper op. Die overeenkomst komt niet eerder tot stand dan op het moment dat deze order respectievelijk aanbieding schriftelijk door Urfa Coffee wordt bevestigd en uitsluitend conform deze bevestiging dan wel op het moment dat Urfa Coffee aan de uitvoering daarvan is begonnen. Eerder gemaakte afwijkende afspraken die niet vermeld zijn in de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door Urfa Coffee gelden niet, behoudens indien en voor zover Urfa Coffee schriftelijk met die afspraken heeft ingestemd.

3. Prijs
3.1    Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW, kosten van vervoer, verzekering, installatie en heffingen die van overheidswege worden opgelegd. 3.2 De prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs op het moment van bevestiging van de overeenkomst door Urfa Coffee. Indien, bijvoorbeeld door wisselkoersveranderingen, wijziging van voorschriften van de overheid, verhoging van grondstofprijzen of andere oorzaken, de kostprijs nadien verhoging ondergaat, is Urfa Coffee gerechtigd ook de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Urfa Coffee zal de koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. De koper is gehouden de aldus verhoogde koopprijs te voldoen. Indien de koopprijs binnen drie maanden na het sluiten van de desbetreffende overeenkomst met meer dan 10% wordt verhoogd, is de koper gerechtigd de overeenkomst binnen 8 dagen na dato van de mededeling van de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden, tegen vergoeding van door Urfa Coffee in verband met de overeenkomst gemaakte kosten. 3.3 Vanwege toelevering uit het buitenland is mede kostprijsbepalend de koers van de Nederlandse gulden en de euro ten opzichte van andere valuta. 3.4 In een prijscourant opgenomen prijzen zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen op grond van verhoging van de kostprijs. Bestellingen op basis van in een prijscourant opgenomen prijzen zullen door Urfa Coffee worden geleverd tegen de ten tijde van levering geldende prijzen. Behoudens wanneer de prijsherziening betreft een prijsbeschikking van overheidswege, zal een eventuele prijsverhoging gerelateerd zijn aan het door het CBS uitgegeven indexcijfer dat betrekking heeft op de kostenontwikkeling in de desbetreffende industrie.

4. Levering, levertijd, afname
4.1    Levering van de door Urfa Coffee te leveren goederen geschiedt voor risico en rekening van Urfa Coffee, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De koper dient de goederen bij aflevering te inspecteren en voor ontvangst te tekenen. 4.2 Voor levering(en) van goederen met een factuurwaarde van minder dan € 150,00 exclusief B.T.W. per levering is Urfa Coffee gerechtigd € 25,00 afleverkosten aan koper in rekening te brengen. 4.3 Indien de koper de goederen afbestelt voordat deze zijn geleverd of betaald, zal Urfa Coffee gerechtigd zijn alle door haar gemaakte kosten voortvloeiende uit deze annulering aan de koper in rekening te brengen. 4.4 Apparatuur en onderdelen worden door Urfa Coffee op de overeengekomen plaats gemonteerd en aangesloten. Urfa Coffee zal de koper aangeven wanneer de apparatuur of onderdelen zullen worden geplaatst. Opgave van de datum van plaatsing geschiedt steeds bij benadering. Voorwaarde voor levering is dat de koper de door Urfa Coffee aangegeven voorzieningen treft, zoals aansluitpunten voor water en elektriciteit en een geschikte ruimte waarin de apparatuur kan worden geplaatst. De kosten van het treffen van deze voorzieningen zijn voor rekening van de koper. Urfa Coffee is niet verantwoordelijk voor het aanbrengen van voornoemde voorzieningen. Indien de vereiste voorzieningen niet zijn getroffen, is Urfa Coffee gerechtigd alle kosten, verband houdende met de geplande levering(en) aan koper door te berekenen. De koper zal er tevens voor zorgen dat de getroffen voorzieningen in overeenstemming zijn met de toepasselijke voorschriften van overheidswege. 4.5 Leveringstermijnen kunnen bij iedere overeenkomst afzonderlijk worden overeengekomen. Leveringstermijnen zijn bij benadering. De verplichting tot levering kan in ieder geval worden opgeschort, zolang de koper nog aan enige verplichting jegens Urfa Coffee (uit hoofde waarvan dan ook) moet voldoen. De leveringstermijn wordt voorts verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst door (een) niet aan Urfa Coffee toe te rekenen omstandigheid/heden wordt vertraagd. 4.6 Overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper nimmer recht op vergoeding van directe of indirecte schade, ontbinding van de overeenkomst, dan wel opschorting van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, tenzij de overschrijding te wijten is aan grove schuld van Urfa Coffee of de duur van de overschrijding onredelijk lang is. 4.7 De verplichtingen van Urfa Coffee tot (na-) levering van een product c.q. terugbetaling of vermindering van de verkoopprijs, vervallen indien van de manco's of gebreken in het geleverde niet schriftelijk aan Urfa Coffee kennis is gegeven terstond nadat de ontvanger één en ander redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen. Bij zichtbare manco's en uitwendig zichtbaar beschadigde leveranties, dient dit te gebeuren door duidelijke vermelding op het bij ontvangst te tekenen document. In elk geval vervallen de genoemde verplichtingen van Urfa Coffee, indien de kennisgeving niet is ontvangen binnen 10 werkdagen, nadat de (af)-levering heeft plaatsgevonden. 4.8 De aansprakelijkheid uit wanprestatie van Urfa Coffee voor schade geleden door de koper, ten gevolge van manco's of gebreken in het geleverde is, ook indien de wanprestatie tevens een onrechtmatige daad oplevert, beperkt tot de schade welke aantoonbaar een direct gevolg van de wanprestatie is. Urfa Coffee is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte schade of indirect verlies en schade aan derden of welke andere gevolgschade dan ook. 4.9 Indien de producten na de aflevering van aard en/of samenstelling worden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk worden beschadigd of over verpakt, vervalt elk recht van de koper krachtens het bepaalde in de artikelen 4.7 en 4.8, voor zover het betreft claims wegens gebreken in het geleverde. 4.10 In ontvangst genomen producten mogen slechts worden geretourneerd indien Urfa Coffee daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend. 4.11 Indien geen tijdstip voor levering is overeengekomen is Urfa Coffee gerechtigd om de verkochte goederen op de overeengekomen dag of periode voor levering tussen 08.00 en 17.00 uur af te (doen) leveren en/of te installeren. 4.12 Indien Urfa Coffee de goederen op de overeengekomen dag of periode en het eventueel overeengekomen tijdstip van levering aanbiedt en aflevering en/of installatie van de goederen niet mogelijk blijkt, is Urfa Coffee gerechtigd de door haar in verband met de levering gemaakte kosten in rekening te brengen en om de goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan. 4.13 De koper zal redelijke maatregelen nemen om de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst van de goederen en het tijdstip waarop met lossen kan worden aangevangen te beperken tot maximaal 15 minuten en om te bewerkstelligen dat een eventuele retourvracht kan worden meegenomen. 4.14 De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage waarin de goederen worden afgeleverd, blijft eigendom van Urfa Coffee en dient door de koper aan Urfa Coffee te worden geretourneerd. Indien de emballage beschadigd raakt of verloren gaat is de koper aansprakelijk voor de schade die Urfa Coffee daardoor lijdt en vervalt zijn eventuele recht op statiegeld, voor zover van toepassing. 4.15 Deelleveringen zijn toegestaan. Urfa Coffee is gerechtigd de verrichte deelleveringen afzonderlijk aan de koper in rekening te brengen.

5. Wederverkoop
5.1    Urfa Coffee beschermt de door Urfa Coffee voorgestane positionering en het imago van de haar betreffende zaken c.q. goederen en de aan die zaken c.q. goederen gerelateerde merken en zal koper daaromtrent informeren. Op koper rust een bijzondere zorgplicht aan de positionering en het imago van door Urfa Coffee geleverde zaken c.q. goederen geen afbreuk te doen, met name niet in het kader van reclameacties, Urfa Coffee en behoudt zich het recht voor leveringen te staken indien aan de positionering of het imago van haar zaak of zaken c.q. goed of goederen schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend. 5.2 Het is de koper niet toegestaan, zonder vooraf gekregen schriftelijke toestemming van Urfa Coffee, zaken c.q. goederen betrokken van Urfa Coffee met andere zaken c.q. goederen aan te bieden of te verkopen tegen één gezamenlijke prijs.

6. Technische service
6.1    De koper dient alle storingen en niet-functioneren van de apparatuur onverwijld (telefonisch via het daarvoor bestemde telefoonnummer) aan Urfa Coffee te melden. 6.2 Op eerste bericht van de koper, dat de apparatuur niet naar behoren functioneert, zal Urfa Coffee binnen de in de serviceovereenkomst afgesproken termijn of binnen 24 uur (alleen de werkdagen tellen bij de berekening van deze 24 uur mee) het correctief onderhoud doen aanvangen. Onder correctief onderhoud wordt verstaan: het opheffen van storingen aan de apparatuur welke zijn ontstaan bij normaal gebruik van de apparatuur door natuurlijke slijtage; onder correctief onderhoud wordt mede begrepen het uitvoeren van de hiervoor benodigde reparaties en het vervangen van versleten, respectievelijk beschadigde onderdelen, met uitzondering van de periodieke vervanging van het waterfilter. 6.3 Indien de werkzaamheden het gevolg zijn van: ondeskundig of verkeerd gebruik van de apparatuur door de koper, diens personeel of andere gebruikers van de apparatuur, onvoldoende onderhoud van de apparatuur door de koper, reparaties, veranderingen of afstellingen, welke niet zijn verricht door van Urfa Coffee afkomstig technisch personeel, al dan niet opzettelijke beschadigingen van de apparatuur door de koper, diens personeel of derden of indien in de apparatuur niet van Urfa Coffee afkomstige ingrediënten worden gebruikt, waardoor storing optreedt, wordt uitvoering van de werkzaamheden door Urfa Coffee geacht niet te zijn begrepen in de vaste tarieven en worden deze in rekening gebracht volgens de algemeen geldende tarieven van Urfa Coffee. 6.4 Indien op uitdrukkelijk verzoek van de koper werkzaamheden op andere dan voor Urfa Coffee geldende werktijden en in het weekend worden verricht, is Urfa Coffee gerechtigd een toeslag aan de koper in rekening te brengen. 6.5 Voor de door Urfa Coffee verkochte espresso- apparatuur kan de koper schriftelijk een serviceovereenkomst sluiten. In dat geval maken deze voorwaarden tevens deel uit van die serviceovereenkomst. Deze serviceovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, met stilzwijgende verlenging voor telkens eenzelfde periode, tenzij Urfa Coffee of de koper binnen 1 maand voor aanvang van het volgende gebruiksjaar, schriftelijk deze overeenkomst opzegt. Voortijdige opzegging geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het verschuldigde jaartarief. Ingeval de koper met Urfa Coffee een serviceovereenkomst heeft gesloten zalUrfa Coffee alle voor het verhelpen van storingen aan de apparatuur noodzakelijke reparaties verrichten en/of voor vervanging van onderdelen zorgen tegen tarieven die zijn overeengekomen in de serviceovereenkomst. 6.6 Indien opgenomen in de afgesloten serviceovereenkomst kan Urfa Coffee, op verzoek van de koper preventief onderhoud verzorgen. Onder preventief onderhoud wordt verstaan: het inspecteren en afstellen van apparatuur en tevens het schoonmaken, dan wel vervangen van onderdelen, alsmede het aanbrengen van de van toepassing zijnde modificaties. Preventief onderhoud zal plaatsvinden gelijktijdig met storingsonderhoud, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 6.7 Bij aanvang van ieder volgend gebruiksjaar is Urfa Coffee gerechtigd de tarieven van de serviceovereenkomst te herzien, indien de kostenontwikkeling van Urfa Coffee hiertoe aanleiding geeft. 6.8 De periodieke vervanging van het waterfilter is steeds voor rekening van de koper, tenzij anders overeengekomen. 6.9 De koper kan de rechten en verplichtingen uit de serviceovereenkomst niet overdragen.

7. Proefplaatsing
Indien de apparatuur door Urfa Coffee op proef wordt geplaatst, geldt hiervoor een termijn van ten hoogste 10 werkdagen vanaf de datum van inbedrijfstelling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Gedurende deze termijn is voor het gebruik van de apparatuur geen vergoeding verschuldigd. Bij gebreke van een schriftelijk bericht door een van beide partijen aan de wederpartij vóór het einde van de proeftermijn, treedt de koopovereenkomst door het enkele verloop van de proeftermijn volledig in werking.

8. Betaling/Zekerheid
8.1    Tenzij bijzondere betalingscondities zijn overeengekomen, dient bijschrijving van het verschuldigde bedrag, zonder enige korting of compensatie te geschieden 14 dagen na factuurdatum op de op de factuur vermelde (bank)rekening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en is vermeld op de factuur. Urfa Coffee is echter te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of onmiddellijke contante betaling te vorderen in welk geval de koper is gehouden daaraan te voldoen. 8.2 Indien een (betalings)korting of bonusregeling, onder welke benaming dan ook, is overeengekomen, is deze eerst opeisbaar en betaalbaar indien de koper al zijn (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit enige overeenkomst jegens Urfa Coffee volledig en stipt is nagekomen. 8.3 Bij wanbetaling is Urfa Coffee gerechtigd een service stop in te stellen. 8.4 Indien er een geschil aanwezig is tussen de koper en Urfa Coffee over de kwaliteit of uit andere hoofde door de koper ingediende reclame(s), geeft zulks aan de koper niet het recht de betaling, geheel of gedeeltelijk op te schorten. 8.5 De koper is gehouden, indien en zodra Urfa Coffee daarom op welk moment dan ook verzoekt, zekerheid te stellen voor de betaling van de koopprijs van de te leveren goederen, in een door Urfa Coffee goedgekeurde vorm. 8.6 Indien de koper enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het bepaalde in deze algemene voorwaarden voldoet, wordt hij geacht terstond en van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van Urfa Coffee op de koper, uit welke hoofde dan ook, terstond opeisbaar, terwijl Urfa Coffee in dat geval met onmiddellijke ingang aanspraak kan maken op vergoeding van rente van 1,5% per maand of per gedeelte daarvan over het totale bedrag van die vorderingen. 8.7 Alle vorderingen van Urfa Coffee op de koper worden eveneens terstond opeisbaar wanneer: beslag op een substantieel bestanddeel van het vermogen van de koper wordt gelegd, de koper surseance van betaling aanvraagt, het faillissement van de koper is aangevraagd of de koper anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren, of indien de koper zijn onderneming liquideert, in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst. 8.8 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning door Urfa Coffee van enige vordering op de koper komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen met een minimum van € 150,00. 8.9 Behoudens het bepaalde in artikel 8.8 wordt elke betaling door de koper geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld.

9. Verrekening
9.1    Urfa Coffee bedingt ten behoeve van en voor zover nodig mede namens de andere met haar gelieerde maatschappijen, dat elk van deze maatschappijen als hoofdelijk mede schuldeiser, gerechtigd is tot al hetgeen Urfa Coffee van de koper te vorderen heeft of zal krijgen, waarbij alle hoofdelijke schuldeisers en uitsluitend deze, afzonderlijk gerechtigd zijn deze vordering te verrekenen met een vordering die de koper op de betrokken schuldeiser mocht hebben. Namens deze schuldeiser(s) is evenwel uitsluitend Urfa Coffee gerechtigd de overeenkomst op grond van de daarop toepasselijke bepalingen te ontbinden. 9.2 Het is de koper niet toegestaan enige schuld aan Urfa Coffee te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van Urfa Coffee aan de koper of betaling daarvan op te schorten in verband met een al dan niet betwistbare schuld van Urfa Coffee aan de koper.

10. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
10.1    De eigendom van door Urfa Coffee geleverde goederen berust bij Urfa Coffee en gaat pas op de koper over na volledige voldoening door de koper van al hetgeen Urfa Coffee als tegenprestatie van door Urfa Coffee aan de koper uit overeenkomst geleverde of te leveren goederen of in verband daarmee te verrichten werkzaamheden van de koper te vorderen heeft, alsmede al hetgeen Urfa Coffee wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten van de koper te vorderen heeft. 10.2 Zolang Urfa Coffee een eigendomsvoorbehoud op door haar verkochte apparatuur heeft, staat het de koper niet vrij die apparatuur te bezwaren, verkopen of anderszins te vervreemden. 10.3 De koper is gehouden op eerste verzoek van Urfa Coffee mee te werken aan de vestiging van een bezitloos pandrecht op alle door Urfa Coffee geleverde goederen waarvan het eigendom op de koper is overgegaan, tot zekerheid van de nakoming door die koper van al hetgeen Urfa Coffee van deze nog te vorderen heeft. De koper is verplicht aan de vestiging van dit pandrecht en de registratie daarvan zijn medewerking te verlenen. Indien en zolang op de geleverde goederen een bezitloos pandrecht rust, dan wel de eigendom daarvan door Urfa Coffee is voorbehouden, is het de koper niet toegestaan deze goederen te vervreemden dan wel te bezwaren. 10.4 De koper is gehouden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud en/of bezitloos pandrecht van Urfa Coffee rust ten behoeve van Urfa Coffee identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van overige zich bij de koper bevindende goederen gescheiden te houden. 10.5 Urfa Coffee is gerechtigd de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren, zulks naar het oordeel van Urfa Coffee. Eventuele kosten van terugname zijn voor rekening van de koper. 10.6 De koper zal Urfa Coffee te allen tijde vrij toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen of ter uitoefening van haar rechten. 10.7 Betalingen door de koper aan Urfa Coffee zullen, ongeacht of de koper bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders heeft vermeld, allereerst worden toegerekend aan die vorderingen van Urfa Coffee op de koper ter zake waarvan Urfa Coffee geen eigendomsvoorbehoud heeft.

Zorgplicht
Koper zal de geleverde goederen steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit en/of de veiligheid van de goederen, benevens de verpakking daarvan, dan wel de reputatie van de merken van Urfa Coffee en de met haar gelieerde maatschappijen zouden kunnen worden aangetast.

12. Garanties
12.1    De goederen worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 12.2Urfa Coffee staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen, in dier voege dat zij garandeert dat deze goederen op de datum waarop deze feitelijk afgeleverd zijn voldoen aan de eisen van normale handelskwaliteit overeenkomstig en voldoen aan de uitdrukkelijk in de overeenkomst gegeven bijzondere specificaties, indien en voor zover deze met de koper zijn overeengekomen. Voor wat betreft de door Urfa Coffee geleverde apparatuur en onderdelen staat Urfa Coffee in voor de deugdelijkheid daarvan, in dier voege dat zij garandeert dat die apparatuur en onderdelen vrij zijn van materiaal en/of fabricagefouten. 12.3 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door Urfa Coffee geldt de garantie voor de door haar geleverde apparatuur en onderdelen gedurende zes maanden na plaatsing van die apparatuur of onderdelen met uitzondering van occasions. Voor overige goederen geldt de garantie tot en met de THT-datum op de verpakking van de goederen. Indien op de verpakking van de goederen geen THT-datum wordt vermeld geldt een garantietermijn van twee maanden gerekend vanaf de dag van levering. 12.4 De garantie is beperkt tot het ter keuze van Urfa Coffee (1) kosteloos repareren of vervangen van de goederen of (2) de koopprijs van de goederen aan de koper restitueren. In beide gevallen is de koper verplicht de betreffende goederen binnen 10 werkdagen aan Urfa Coffee te retourneren. 12.5 De garantie op apparatuur en onderdelen vervalt indien de koper deze heeft verplaatst, op ondeskundige wijze heeft gebruikt of laten gebruiken, onvoldoende heeft onderhouden of onderhoud, reparaties en/of afstelling van de apparatuur heeft laten verrichten door anderen dan Urfa Coffee zonder dat Urfa Coffee daarmee vooraf had ingestemd. Voor overige goederen vervalt de garantie indien de koper de verpakking van de goederen heeft aangebroken, de goederen heeft vermengd, verwerkt of bewerkt of deze op ondeugdelijke wijze heeft opgeslagen. 12.6 De garantie kan door de koper slechts worden ingeroepen indien zij schriftelijk bij Urfa Coffee reclameert: -terzake van uiterlijk waarneembare gebreken aan de goederen terstond bij aflevering door dit aan te geven op het ontvangstbewijs voor de goederen; -terzake van uiterlijk niet-waarneembare gebreken aan de goederen binnen 10 werkdagen nadat deze ontdekt zijn dan wel redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen zijn. 12.7 Bij niet tijdige reclame verliest de koper zijn aanspraken jegens Urfa Coffee en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard.

13. Aansprakelijkheid
13.1    Urfa Coffee is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming bij het uitvoeren van de overeenkomst welke is toegebracht door de koper en/of zijn medewerkers, behoudens en indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld door Urfa Coffee en/of haar medewerkers. Urfa Coffee is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad van haar en/of een of meerdere van haar medewerkers, hulppersonen en/of vertegenwoordigers waarvoor Urfa Coffee op grond van art. 6:170-172 BW aangesproken zou kunnen worden, behoudens indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld door Urfa Coffee en/of haar medewerkers. 13.2 De koper vrijwaart Urfa Coffee voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade ten gevolge van het gebruik van de goederen door de koper, diens medewerkers en/of derden, daaronder begrepen aanspraken op grond van art. 6:185-193 BW. 13.3 Elke aansprakelijkheid van Urfa Coffee voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade is steeds uitgesloten. 13.4 Met betrekking tot het EAN symbool, is Urfa Coffee nimmer aansprakelijk, tenzij Urfa Coffee de voorschriften van de EAN niet heeft opgevolgd. 13.5 De vergoeding van schade veroorzaakt door gebreken in de goederen zal nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de desbetreffende goederen. 13.6 Iedere vordering jegens Urfa Coffee vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering. 13.7 Indien en voor zover de koper tekort schiet in de nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst (deze voorwaarden inbegrepen) en daaruit schade voor Urfa Coffee voortvloeit, is de koper verplicht tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade, waaronder begrepen schade bestaande uit aantasting van goede naam en reputatie van Urfa Coffee. De koper vrijwaart Urfa Coffee voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade die veroorzaakt is door of anderszins verband houdt met de tekortkoming van de koper in de nakoming van enige verplichting uit zijn overeenkomst met Urfa Coffee. 13.8 Urfa Coffee is niet aansprakelijk voor gevolgschade, ten gevolge van door koper of door koper ingeschakelde derden uitgevoerde reparaties, aanpassingen en onjuist aangebrachte voorzieningen.

14. Overmacht
14.1    Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door (1) omstandigheden gelegen buiten de wil van partijen en (2) door omstandigheden aan de kant van Urfa Coffee zoals staking, uitsluiting, blokkade, oproer, rellen, stremming van vervoer en andere transportstoringen, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen, import- of exportbeperkingen, bovenmatig ziekteverzuim, vertraging in of uitblijven van levering door toeleveranciers, en vertragingen in de bewerking van de goederen door derden in opdracht vanUrfa Coffee. 14.2 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan 3 (drie) maanden, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst voor het niet-uitgevoerde deel eenzijdig te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zonder over en weer tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

15. Ontbinding
15.1    Indien en zodra de koper een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een aanvraag daartoe wordt ingediend, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming, zijn bedrijf anderszins komt stil te liggen, beslag op een deel van diens activa wordt gelegd, een akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren, of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, is Urfa Coffee gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ter zake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen. 15.2 Urfa Coffee is voorts gerechtigd de overeenkomst met de koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de overeenkomst met haar toeleverancier of opdrachtnemer om welke reden dan ook wordt ontbonden of om andere redenen niet door haar toeleverancier of opdrachtnemer wordt uitgevoerd. In dat geval is Urfa Coffee slechts gehouden tot vergoeding dan wel creditering van de door haar in rekening gebrachte koopprijs onder teruggave door de koper van het reeds geleverde.

16. Toepasselijk recht, taal en rechtsbevoegdheid
16.1    Deze voorwaarden en alle overeenkomsten, facturen en andere documenten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden geacht te zijn gemaakt en ingericht naar en te worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit, dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst en/of deze voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Tiel, tenzij Urfa Coffee ervoor kiest om tegen de koper te procederen bij de bevoegde rechter van diens woonplaats. 16.2 Indien een artikel, voorwaarde of clausule uit deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zullen de algemene voorwaarden voor het overige geldig en afdwingbaar blijven. Partijen zullen over een vervangend geldig en alternatief onderhandelen dat zo dicht mogelijk bij de originele bedoeling van partijen komt. 16.3 Op deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing de bepalingen van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.). 16.4 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Januari 2002 Wijzigingen voorbehouden.

Appendix A

Huurvoorwaarden Automaten Urfa Coffee.

1. Toepasselijkheid
1.1    Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle met Urfa Coffee (hierna: "Urfa Coffee") gesloten huurovereenkomsten voor de huur van apparatuur en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen en leveringen die daarmee verband houden. 1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen en/of eigen voorwaarden kan door de huurder slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Urfa Coffee uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Algemene voorwaarden van de huurder binden ons niet. 1.3 De huurder met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere huurovereenkomsten tussen hem en Urfa Coffee.

2. Aanbiedingen/offertes/orders
2.1    Alle aanbiedingen en offertes van Urfa Coffee zijn vrijblijvend en binden haar op zichzelf niet. Orders van de huurder binden Urfa Coffee niet, zolang deze niet zijn bevestigd conform het bepaalde in artikel 2.2. 2.2 Elke door Urfa Coffee aanvaarde order van de huurder levert een afzonderlijke overeenkomst tussen Urfa Coffee en de huurder op. Die overeenkomst komt niet eerder tot stand dan op het moment dat deze order respectievelijk aanbieding door beide partijen is ondertekend en uitsluitend conform deze bevestiging dan wel op het moment dat Urfa Coffee aan de uitvoering daarvan is begonnen. Eerder gemaakte afwijkende afspraken die niet vermeld zijn in de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door Urfa Coffee gelden niet, behoudens indien en voor zover Urfa Coffee schriftelijk met die afspraken heeft ingestemd.

3. Duur en opzegging van de huurovereenkomst
3.1    De huur gaat in op de datum die is bepaald in de huurovereenkomst en wordt aangegaan voor de daarin genoemde periode. Urfa Coffee kan te allen tijde verlangen dat de huurder voor ontvangst van de apparatuur een waarborgsom betaalt. De waarborgsom wordt na afloop van de huur gerestitueerd, onder aftrek van nog onbetaalde huurpenningen en al hetgeen de Huurder in verband met de huur verder nog aan Urfa Coffee verschuldigd is. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed. 3.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen kan de huurovereenkomst door de huurder tussentijds niet worden opgezegd. Urfa Coffee behoudt zich het recht voor om de huurovereenkomst te allen tijde op te zeggen. Opzegging door Urfa Coffeegeschiedt schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. 3.3 Indien de huurovereenkomst afloopt, wordt beëindigd of wordt ontbonden is Urfa Coffee gerechtigd de apparatuur terstond terug te nemen. 3.4 Indien de huurovereenkomst tussentijds wordt beëindigd of ontbonden omdat (a) de huurder haar verplichtingen uit de huurovereenkomst niet is nagekomen; (b) de huurovereenkomst tussentijds door huurder wordt beëindigd of ontbonden, is de huurder onverminderd aan Urfa Coffee verschuldigd de volledige huursommen over de resterende looptijd van de huurovereenkomst.

4. Huurprijs/betaling/zekerheid
4.1    De huurprijs is gebaseerd op de op het moment van het sluiten van de huurovereenkomst geldende kostprijzen van Urfa Coffee. Indien, bijvoorbeeld door verhogingen van B.T.W. en/of andere belastingen en/of heffingen dan wel wijziging van voorschriften van de overheid, wisselkoersen of andere oorzaken, de kostprijs een verhoging ondergaat, is Urfa Coffee gerechtigd de overeengekomen huurprijs dienovereenkomstig te verhogen. Indien de huurprijs binnen drie maanden na het sluiten van de huurovereenkomst met meer dan 10% wordt verhoogd, is de huurder gerechtigd de overeenkomst binnen 8 dagen na dato van de mededeling van de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden, tegen vergoeding van door Urfa Coffee in verband met de huurovereenkomst gemaakte kosten. 4.2 Vanwege toelevering uit het buitenland is mede kostprijsbepalend de koers van de Nederlandse gulden en de euro ten opzichte van andere valuta. 4.3 Indien er een geschil aanwezig is tussen de huurder en Urfa Coffee over de kwaliteit of uit andere hoofde door de huurder ingediende reclame(s), geeft zulks aan de huurder niet het recht de betaling, geheel of gedeeltelijk op te schorten. 4.4 De huurprijs dient per kwartaal bij vooruitbetaling aan Urfa Coffee te worden voldaan door middel van automatische incasso, tenzij anders overeengekomen. 4.5 De huurder is gehouden, indien en zodra Urfa Coffee daarom op welk moment dan ook verzoekt, zekerheid te stellen voor de betaling van de huurprijs van de te leveren goederen, in een door Urfa Coffee goedgekeurde vorm. 4.6 Elke betaling door de huurder wordt geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij die betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld. 4.7 De apparatuur blijft te allen tijde eigendom van Urfa Coffee. 4.8 Het staat huurder niet vrij de apparatuur te bezwaren, verkopen of anderszins te vervreemden. De huurder is gehouden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van Urfa Coffee rust, ten behoeve van Urfa Coffee identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van overige zich bij Huurder bevindende goederen gescheiden te houden. 4.9 Urfa Coffee is gerechtigd de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en bij de huurder aanwezig zijn terug te nemen indien de huurder in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren, zulks naar het oordeel van Urfa Coffee. Eventuele kosten van terugname zijn voor rekening van de huurder. 4.10 Huurder zal Urfa Coffee te allen tijde vrij toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen of ter uitoefening van haar rechten. 4.11 Indien de huurder enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden voldoet, wordt hij geacht terstond en van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van Urfa Coffee op de huurder, uit welke hoofde dan ook, terstond opeisbaar, terwijl Urfa Coffee in dat geval met onmiddellijke ingang aanspraak kan maken op vergoeding van rente van 1.5 % per maand of per gedeelte daarvan over het totale bedrag van die vorderingen. 4.12 Alle vorderingen van Urfa Coffee worden eveneens terstond opeisbaar wanneer, beslag op enig bestanddeel van het vermogen van de huurder wordt gelegd, de huurder surseance van betaling aanvraagt, het faillissement van de huurder is aangevraagd of de huurder anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren, de huurder zijn onderneming liquideert, in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel zijn plaats van vestiging of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst. 4.13 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning door Urfa Coffee van enige vordering op de huurder komen voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 20% van het te vorderen bedrag te bedragen, met een minimum van Euro 150. 4.14 Het geheel of gedeeltelijk buiten werking zijn van het gehuurde om welke reden dan ook geeft de huurder niet het recht de betaling van de huursom op te schorten of na te laten.

5. Verrekening
5.1    Urfa Coffee bedingt ten behoeve van en voor zover nodig mede namens de andere met haar gelieerde maatschappijen, dat elk van deze maatschappijen als hoofdelijk mede schuldeiser, gerechtigd is tot al hetgeen Urfa Coffee van de huurder te vorderen heeft of zal krijgen, waarbij alle hoofdelijke schuldeisers en uitsluitend deze, afzonderlijk gerechtigd zijn deze vordering te verrekenen met een vordering die de huurder op de betrokken schuldeiser mocht hebben. Namens deze schuldeiser(s) is evenwel uitsluitend Urfa Coffee gerechtigd de overeenkomst op grond van de daarop toepasselijke bepalingen te ontbinden. 5.2 Het is de huurder niet toegestaan enige schuld aan Urfa Coffee te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van Urfa Coffee aan de huurder of betaling daarvan op te schorten in verband met een al dan niet betwistbare schuld van Urfa Coffee aan de huurder.

6. Levering/Installatie/gebruik en terugname
6.1    De apparatuur wordt door Urfa Coffee voor haar rekening afgeleverd en op de overeengekomen plaats gemonteerd en aangesloten. Voorwaarde voor plaatsing is dat de huurder de door Urfa Coffee aangegeven voorzieningen treft, zoals aansluitpunten voor water en elektriciteit en een geschikte ruimte waarin de apparatuur kan worden geplaatst. De kosten van het treffen van deze voorzieningen zijn voor rekening van de huurder. Huurder zal er tevens voor zorgen dat de getroffen voorzieningen in overeenstemming zijn met de toepasselijke voorschriften van overheidswege. 6.2 Voor levering(en) van goederen met een factuurwaarde van minder dan Euro 150 exclusief B.T.W. per levering is Urfa Coffee gerechtigd Euro 25 afleverkosten aan huurder in rekening te brengen. 6.3 Indien de huurder de goederen afbestelt voordat deze zijn geleverd of betaald, zal Urfa Coffee gerechtigd zijn alle door haar gemaakte kosten voortvloeiende uit deze annulering aan de huurder in rekening te brengen. 6.4 Indien geen tijdstip voor levering is overeengekomen is Urfa Coffee gerechtigd om de apparatuur en/of goederen op de overeengekomen dag of periode voor levering tussen 08.00 en 17.00 uur af te (doen) leveren en/of installeren. 6.5 Indien Urfa Coffee de apparatuur en/of goederen op de overeengekomen dag of periode en het eventueel overeengekomen tijdstip van levering aanbiedt en aflevering en/of installatie van de goederen niet mogelijk blijkt, is Urfa Coffee gerechtigd de door haar in verband met de levering gemaakte kosten in rekening te brengen en om de apparatuur en/of goederen voor rekening en risico van de huurder op te slaan. 6.6 De huurder is gehouden de apparatuur zorgvuldig te behandelen en met inachtneming van de door Urfa Coffee verstrekte richtlijnen, voorschriften en aanwijzingen alsmede de toepasselijke regelingen en richtlijnen van overheidswege te gebruiken. De huurder zal de apparatuur alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze naar redelijke normen geschikt is. 6.7 De huurder zal in de apparaten slechts de van Urfa Coffee afkomstige ingrediënten gebruiken, zulks ter voorkoming van storing. Extra kosten, voortvloeiende uit het niet gebruiken van de van Urfa Coffee afkomstige ingrediënten, zijn voor rekening van huurder. 6.8 Het is de huurder in geen geval toegestaan om de apparatuur te verplaatsen of daaraan iets te wijzigen. Het is de huurder evenmin toegestaan om op de apparatuur een beperkt zakelijk recht te vestigen, het te vervreemden dan wel op enige andere wijze afbreuk te doen aan het eigendomsrecht van Urfa Coffee op de apparatuur. Voorts is de huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat derden geen inbreuk maken op de eigendomsrechten van Urfa Coffee op de apparatuur. 6.9 De huurder zal de op het gehuurde aangebrachte merken, nummers, namen en/of andere opschriften, die mede dienen om het eigendomsrecht van Urfa Coffee op de apparatuur kenbaar te maken, niet verwijderen, bedekken, veranderen, beschadigen of daaraan andere toevoegen. 6.10 De huurder zal ervoor zorg dragen dat de apparatuur bij terugname daarvan door Urfa Coffee verkeert in de staat waarin hij deze heeft ontvangen, behoudens slijtage als gevolg van normaal gebruik. 6.11 Verhuurder is gerechtigd -indien noodzakelijk geacht door verhuurder- om de gehuurde apparatuur (tijdelijk) te vervangen door gelijkwaardige apparatuur. 6.12 De huurder is verplicht de apparatuur voor de gehele duur van de huurovereenkomst voor eigen rekening en ten gunste van Urfa Coffee bij een solide maatschappij verzekerd te houden voor alle risico's die met betrekking tot de apparatuur gelopen worden waaronder begrepen diefstal, verlies en schade aan de apparatuur hoe dan ook ontstaan, tot het bedrag van de vervangingswaarde en tegen alle aansprakelijkheidsrisico's van Urfa Coffee in verband met de apparatuur met de meest uitgebreide dekking voor die risico's. De huurder is verplicht DCC terstond op de hoogte te stellen van eventuele calamiteiten. De huurder is voorts verplichtUrfa Coffee als medeverzekerde en als uitsluitend gerechtigde tot eventuele uitkeringen van verzekeringspenningen in de verzekeringspolis te laten opnemen, zonder dat Urfa Coffee daarmee premieplichtig wordt of door de verzekeraar voor eventuele kosten, van welke aard en uit welke hoofde dan ook, kan worden aangesproken. De huurder zal ervoor zorg dragen dat door de verzekeraar uit te keren verzekeringspenningen door deze rechtstreeks zullen worden vergoed aan Urfa Coffee. Een eventueel door de verzekeraar te stellen eigen risico, alsmede een latere verhoging daarvan, komen voor risico en rekening van de huurder. De huurder zal op verzoek van Urfa Coffee de schriftelijke bevestiging van de verzekeraar, de verzekeringspolis en de kwitanties van haar premiebetalingen ter zake aan Urfa Coffee overleggen.

7. Proefplaatsing
Indien de apparatuur door Urfa Coffee op proef wordt geplaatst, geldt hiervoor een termijn van ten hoogste 10 werkdagen vanaf de datum van inbedrijfstelling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Gedurende deze termijn is voor het gebruik van de apparatuur geen vergoeding verschuldigd. De door Urfa Coffee geleverde ingrediënten e.d. zullen door Urfa Coffee worden doorberekend en gefactureerd. Bij gebreke van een schriftelijk bericht door een van beide partijen aan de wederpartij vóór het einde van de proeftermijn, treedt de huurovereenkomst door het enkele verloop van de proeftermijn volledig in werking. 

8. Technische service
8.1    Door Urfa Coffee uitgevoerde reparaties of vervanging van onderdelen van het gehuurde komen -uitsluitend en alleen in het geval ingrediënten van Urfa Coffee worden gebruikt- voor rekening van Urfa Coffee, met uitzondering van reparaties of vervanging van onderdelen, die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, nalatigheid inzake het schoonhouden of al dan niet opzettelijke beschadiging door huurder, diens personeel of derden. 8.2 De periodieke vervanging van het waterfilter is steeds voor rekening van huurder, tenzij anders overeengekomen. 8.3 De huurder dient alle storingen en niet-functioneren van de apparatuur onverwijld (telefonisch via het daarvoor bestemde telefoonnummer) aan Urfa Coffee te melden. 8.4 Op eerste bericht van de huurder, dat de apparatuur niet naar behoren functioneert, zal Urfa Coffee binnen de in de serviceovereenkomst afgesproken termijn of zoveel mogelijk binnen 24 uur (alleen de werkdagen tellen bij de berekening van deze 24 uur mee) het correctief onderhoud doen aanvangen. Onder correctief onderhoud wordt verstaan: het opheffen van storingen aan de apparatuur welke zijn ontstaan bij normaal gebruik van de apparatuur door natuurlijke slijtage; onder correctief onderhoud wordt mede begrepen het uitvoeren van de hiervoor benodigde reparaties en het vervangen van versleten, respectievelijk beschadigde onderdelen, met uitzondering van de periodieke vervanging van het waterfilter.

9. Zorgplicht
Huurder zal de geleverde apparatuur steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit en/of de veiligheid van de apparatuur, benevens de verpakking daarvan, dan wel de reputatie van de merken van Urfa Coffee en de met haar gelieerde maatschappijen, zouden kunnen worden aangetast.

10. Onmiddellijke beëindiging van huurovereenkomst
10.1.Indien er naar het oordeel van Urfa Coffee gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de apparatuur of haar rechten daarop, dan wel enig ander recht dat zij jegens de huurder heeft in gevaar zijn of zullen komen, is Urfa Coffee gerechtigd de huurovereenkomst terstond en zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke uitspraak noodzakelijk is te beëindigen en de apparatuur terug te nemen, onverminderd haar rechten om vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen en onverminderd de overige rechten van Urfa Coffee ingevolge de bepalingen van de huurovereenkomst en van toepasselijk recht, waaronder mede begrepen de rechten van Urfa Coffee krachtens de artikelen 6:265 en 6:266 BW. 10.2 Gegronde redenen als bedoeld in artikel 10.1 van deze Algemene Voorwaarden zijn in ieder geval aanwezig indien: de huurder toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting tot tijdige betaling van de huurpenningen of enige andere verplichting uit de huurovereenkomst, de huurder handelingsonbekwaam wordt, zijn goederen onder bewind worden gesteld, zijn faillissement of surseance van betaling is aangevraagd, de huurder zijn verplichtingen tegenover derden niet nakomt of een akkoord met zijn crediteuren onderhandelt of aangaat, indien beslag op de apparatuur wordt gelegd of derden aanspraak maken op de apparatuur, de huurder de feitelijke macht over de apparatuur heeft verloren of die apparatuur zodanig is beschadigd dat herstel ondoenlijk is of onredelijk hoge kosten met zich mee zal brengen, zulks ter beoordeling van Urfa Coffee, de huurder al dan niet vrijwillig tot staking van zijn bedrijfsactiviteiten besluit of indien de huurder overlijdt dan wel tot liquidatie en/of ontbinding van de huurder-rechtspersoon wordt besloten of ontbinding van de huurder-rechtspersoon wordt gevorderd of indien de huurder zich in het buitenland zal vestigen of zich daar reeds gevestigd heeft of niet langer een vaste verblijfplaats in Nederland heeft. 10.3 Alle kosten in verband met de terugname van de apparatuur dan wel ombouw van niet standaard apparatuur door Urfa Coffee komen voor rekening van de huurder. 10.4 Indien en voor zover de huurder tekortschiet in de nakoming van een of meer bepalingen van de huurovereenkomst is de huurder verplicht alle daaruit voortvloeiende schade van Urfa Coffee aan Urfa Coffee te vergoeden.

11. Aansprakelijkheid
11.1    De aansprakelijkheid van Urfa Coffee wegens wanprestatie of onrechtmatige daad van haarzelf, haar ondergeschikten, hulppersonen en/of vertegenwoordigers voor schade van de huurder of haar medewerkers is beperkt tot die gevallen waarin de huurder de apparatuur zorgvuldig heeft behandeld en met inachtneming van de door Urfa Coffee verstrekte richtlijnen, voorschriften en aanwijzingen heeft gebruikt voor doeleinden waarvoor deze naar redelijke normen geschikt is, geen verplaatsing, wijzigingen of reparaties door derden hebben plaatsgevonden en de huurder voor de apparatuur uitsluitend van Urfa Coffee afkomstige ingrediënten heeft gebruikt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Urfa Coffee en/of haar medewerkers. 11.2 De Huurder vrijwaartUrfa Coffee voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade ten gevolge van het gebruik van de goederen door de huurder, diens medewerkers en/of derden, daaronder begrepen aanspraken op grond van art. 6:185-193 BW. 11.3 Elke aansprakelijkheid van Urfa Coffee voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade is steeds uitgesloten. 11.4 De schadevergoeding waartoe Urfa Coffee gehouden is zal in geen geval meer bedragen dan de vergoeding die Urfa Coffee uit hoofde van de door de huurder op grond van art. 6.12 van deze voorwaarden afgesloten verzekering zal ontvangen. 11.5 Iedere vordering jegens Urfa Coffee vervalt door het enkele verloop van een jaar na het ontstaan van die vordering. 11.6 Urfa Coffee is niet aansprakelijk voor gevolgschade, ten gevolge van door huurder of door huurder ingeschakelde derden uitgevoerde reparaties, aanpassingen en onjuist aangebrachte voorzieningen. 11.7 Indien en voor zover de huurder tekortschiet in de nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst (deze voorwaarden inbegrepen) en daaruit schade voor Urfa Coffee voortvloeit, is de Huurder verplicht tot schadevergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade, waaronder begrepen schade bestaande uit aantasting van de goede naam en reputatie van Urfa Coffee. De huurder vrijwaartUrfa Coffee voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade, die veroorzaakt is door of anderszins verband houdt met de tekortkoming van de huurder in de nakoming van enige verplichting uit zijn overeenkomst met Urfa Coffee.

12. Overmacht
12.1    Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door (1) omstandigheden gelegen buiten de wil van partijen en (2) door omstandigheden aan de kant van Urfa Coffee zoals staking, uitsluiting, blokkade, oproer, rellen, stremming van vervoer en andere transportstoringen, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen, import- of exportbeperkingen, bovenmatig ziekteverzuim, vertraging in of uitblijven van levering door toeleveranciers, en vertragingen in de bewerking van de goederen door derden in opdracht vanUrfa Coffee. 12.2 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan 3 (drie) maanden, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst voor het niet-uitgevoerde deel eenzijdig te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zonder over en weer tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

13. Toepasselijk recht, taal en rechtsbevoegdheid
13.1    Deze voorwaarden en alle overeenkomsten, facturen en andere documenten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden geacht te zijn gemaakt en ingericht naar en te worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit, dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst en/of deze voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij Urfa Coffee ervoor kiest om tegen de huurder te procederen bij de bevoegde rechter van diens woonplaats. 13.2 Indien een artikel, voorwaarde of clausule uit deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zullen de algemene voorwaarden voor het overige geldig en afdwingbaar blijven. Partijen zullen over een vervangend geldig en alternatief onderhandelen dat zo dicht mogelijk bij de originele bedoeling van partijen komt. 13.3 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle. September 2003 Wijzigingen voorbehouden.

Appendix B

Urfa Coffee All - Inn - Service / Ingrediënten – Contract - voorwaarden
 

1. Dit contract wordt aangegaan voor een periode vanaf heden (bij nieuwe automaten vanaf de plaatsingsdatum) tot het einde van het huidige kalenderjaar, waarna dit, behoudens tijdige schriftelijke opzegging, steeds stilzwijgend met een periode van 12 maanden wordt verlengd tot maximaal vijf jaar. Daarna zal verlenging van de contractperiode per jaar worden vastgesteld evenals de toeslag voor de ouderdom van de automa(a)t(en). Ieder der partijen heeft het recht dit contract op te zeggen. De opzegging dient zowel door Urfa Coffee als door de opdrachtgever schriftelijk te geschieden en wel vóór 1 november.

2. De kosten van dit contract zullen aan het begin van ieder kalenderjaar bij vooruitbetaling door de opdrachtgever aan Urfa Coffee worden voldaan, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van desbetreffende factuur, zonder aftrek van enigerlei korting.Wanneer er sprake is van een gedeelte van een kalenderjaar zullen de kosten naar evenredigheid worden verminderd.

3. Urfa Coffee behoudt zich het recht voor de kosten van dit contract jaarlijks aan te passen als gevolg van verhoging van lonen en/of materiaalprijzen.

4. Urfa Coffee verplicht zich preventief onderhoud aan de op dit contract vermelde automa(a)t(en) te verrichten. Onder dit onderhoud word verstaan, dat aan de betreffende automa(a)t(en):

o    4.a. specifieke onderdelen zoals b.v. muntproever, boiler, reduceer-ventielen, brewer en motoren enz. zullen technisch worden gereinigd, zo nodig worden gerepareerd en gecorrigeerd.

o    4.b.    in geval van koude drankenautoma(a)t(en) word(t)en tevens de siroopleidingen en doseerkleppen schoongemaakt.

o    4.c.    de dosering en smaak van de dranken worden gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd.

o    4.d.    de juiste werking van de automa(a)t(en) word(t)en gecontroleerd.

5. Bij tussentijdse storing(en) moet de opdrachtgever Urfa Coffee technische dienst waarschuwen, welke laatste (normaliter) binnen 24 uur de storing(en) kosteloos op werkdagen zal verhelpen. Bij weekend en feestdagen zullen u arbeidsloon en voorrijkosten in rekening worden gebracht.

6. Alle onderdelen van de desbetreffende automa(a)t(en), die bij normaal gebruik defect zijn geraakt, zullen door Urfa Coffee gratis worden vervangen uitgezonderd waterfilter-patronen.

7. Indien aan de automa(a)t(en) reparatiewerkzaamheden worden verricht door derden zonder schriftelijke toestemming van Urfa Coffee, is Urfa Coffee gerechtigd dit contract t.a.v. de desbetreffende automa(a)t(en) met onmiddellijke ingang en zonder restitutie te beëindigen.

8. Voor zover reparatiewerkzaamheden het gevolg zijn van o.a. onoordeelkundige behandeling, nalatigheid, verwaarlozing, al dan niet opzettelijke beschadiging, nieuwe aansluitingen, verplaatsing van apparatuur, wijziging van muntinworp, verandering van teksten, zulks ter beoordeling van Urfa Coffee technische dienst is Urfa Coffee gerechtigd de kosten hiervan en eventueel benodigde onderdelen, volgens geldende dagtariefprijzen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

9. Urfa Coffee aanvaardt generlei aansprakelijkheid jegens opdrachtgever of jegens derden voor eventuele schade als gevolg van het niet/of niet juist en/of onvoldoende functioneren, door welke oorzaak dan ook, van door ons geleverde apparatuur. Aansprakelijkheid voor schade, welke het gevolg is van opzet of grove schuld door de leverancier, wordt hierbij niet uitgesloten.

10. Slechts indien de ingrediënten (koffie, cacao, melk, soep, thee, siroop, suiker, enz.) bekers en supply artikelen worden gebruikt welke van Urfa Coffee  worden betrokken

Bel ons:

+31(0)20 261 57 99